Odměna advokáta

Ceník vybraných právních služeb:

(V mimořádných případech si advokátka vyhrazuje právo níže uvedenou výši odměny změnit. V takovém případě bude klient informovám před poskytnutím právní služby)
 

Obecná právní konzultace.. 500 Kč/hodina

Úplatná smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem:

do hodnoty 100.000,-Kč ............... 3.000,- Kč
do hodnoty 1.000.000,- Kč ............4.000,- Kč
nad hodnotu 1.000.000,- Kč...........5.000,- Kč
 

Advokátní úschova:

Úschova do částky 100.000,- Kč ............................. odměna advokáta 2.000,- Kč;
nad 100.000,- Kč do 500.000,- Kč ........................... odměna advokáta 2.000,- Kč + 0,4 % z částky převyšující 100.000,- Kč
Úschova nad 500.000,- Kč do 1.000.000,- Kč ........odměna advokáta 3.600,- Kč + 0,2 % z částky převyšující 500.000,- Kč
Úschova nad 1.000.000,- Kč do 10.000.000,- Kč..... odměna advokáta 4.600,- Kč + 0,1 % z částky převyšující 1.000.000,- Kč
 

Bezúplatná smlouva o převodu vlastnického práva k Nemovitostem

 
Bez věcného břemene a jiných doplňujících ujednání...............4.000,- Kč
S věcným břemenem příp. jinými doplňujícíci ujednáními.........5.000,- Kč
Drobné nemovitosti nízké hodnoty (např. garáž).........................3.000,-Kč
 

Písemné právní jednání vztahující se k nemovitostem

Nájemní smlouva, výpověď nájmu, zřízení věcného břemene atd......................2.000,-Kč - 5.000,-Kč dle rozsahu a náročnosti
 

Právní zastoupení v oblasti rodinného práva

obecná konzultace bez převzetí právního zastoupení ..........................300,- Kč

zastoupení v soudním řízení dle vyhlášky MS č. 177/1996 Sb..............1.300,-Kč (včetně paušální náhrady nákladů) za jeden úkon ve věci

(úkonem ve věci je: porada s klientem a převzetí věci, písemné podání soudu, účast na jednání)

V případě sudního řízení je účtováno cestovné dle příslušné vyhlášky MPSV  

 

Mimosmluvní odměna advokáta

    V případě, že není mezi advokátem a klientem dohodnuto jinak, určí se cena za advokátem poskytnutou službu dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/2000 Sb.. převážně dle hodnoty věci, ve které advokát službu poskytuje, případně podpůrně, či analogicky, způsobem touto vyhláškou stanoveným. Odměna advokáta dle tohoto předpisu je vždy účtována za úkon právní služby.

Smluvní odměna advokáta

    Cena za advokátem poskytnuté služby může být stanovena na základě dohody stran, advokáta a klienta. Odměna advokáta se v takovém případě odvíjí zejména od hodnoty věci, jež je předmětem právní služby, či od věcné či časové náročnosti poskytnutých právních služeb. Smluvní odměnu lze dohodnout jako 

 

  • úkonovou (za každý, pro klienta provedený úkon)
  • časovou ( dle času potřebného pro provedení právní služby při stanovené sazbě za hodinu práce advokáta)
  • jednorázovou
  • paušální v případě že klient požaduje pravidelné poskytování právních služebje možno odměnu advokáta dohodnout jako předem stanovenou úhradu za určité období, bez přímé vazby na konkrétní rozsah poskytnutých služeb v tom kterém období.

 

    Odměna advokáta nezahrnuje hotové výdaje advokáta, vynaložené v souvislosti s poskytovanou právní službou ( soudní poplatky, náklady na zpracování znaleckých posudků, cestovní náklady, poštovné a pod.)

 

    Před převzetím věci, zpravidla  v rámci první konzultace, je klient informován o předpokládaném rozsahu právní služby a předpokládané výši odměny advokáta, je-li to možné, je rovněž informován o dalších předvídatelných nákladech, jež klientovi v souvislosti v vyřizováním předmětné záležitosti moho vzniknout.

 

sídlo kanceláře:

Lužické náměstí 158

Rumburk

1.patro

 

e-mail:

jindrova@ak-jindrova.cz

 

tel:

+420 602 455 448